FlowVision to system typu MES (Manufacturing Execution System).

Pozwala na rejestrację i kontrolę realizacji procesu produkcji w trybie ciągłym. Do rejestracji operacji produkcyjnych wykorzystuje kody kreskowe.

Kierownictwu dostarcza informacji o postępach realizacji procesu produkcji i umożliwia natychmiastową reakcję na odchylenia realizacji planu i technologii:

 • błędy technologii
 • nieplanowe przestoje
 • wady jakościowe
 • awarie maszyn

Zastępuje kierownictwo w przygotowywaniu analiz mierników operacyjnych (KPI). Dodatkowo Flow Manager oblicza koszty operacyjne produkcji wspierając działy Controllingu i  Księgowość.

 

 1. Moduł Użytkownik (Poziom Operatora maszyn/procesu)

Moduł Użytkownik to źródło najważniejszych danych sytemu – informacji o czasach operacji, postępach i efektach pracy oraz awariach.

Kluczową informacją jest pomiar czasów każdej z realizowanych operacji produkcyjnych oraz raportowanie ilości sztuk dobrych i wadliwych.

Dane o postępach procesu wprowadzane są przez operatorów maszyn po zalogowaniu do systemu. Logowanie polega na prostym odczycie kodu operatora  oraz numeru zlecenia produkcyjnego.

 

Rejestracja procesu produkcji. Rejestracja operacji produkcyjnych oparty na kodach kreskowych

Flow Vision moduł rejestracji procesu produkcji-logowanie operatora

Operator loguje się do dwóch trybów pracy systemu:

 • Obsługi zlecenia produkcyjnego
 • Awarii

Opcjonalnym trybem jest Moduł Dokumentacja. Pozwala on na wyświetlenie na stanowisku pracy dokumentacji technicznej, związanej z obrabianymi zleceniami.

Tryb Zlecenia Produkcyjnego pozwala operatorowi na wybór maszyny do obróbki. Wybór odbywa się poprzez odczyt jej kodu kreskowego.

Obowiązuje zasada: o doborze maszyny decyduje człowiek (kierownik produkcji/operator) nie system.                                        Pozwala to na elastyczność działania i wybór najlepszego wariantu w każdej sytuacji bez utraty danych.

System rejestruje wszystkie dane  z procesu, potrzebne do wyznaczenie mierników procesu (KPI) i dostarczenia danych do operacyjnego sterowania i planowania produkcji.

Metoda rejestracji danych w systemie FlowManager pozwala na natychmiastową reakcję kierownictwa produkcji na zakłócenia w procesie.

System FlowVision - moduł użytkownika. Rejestracja procesu produkcji. System nadzorowania procesu produkcji

System FlowVision -Rejestracja procesu produkcji przez operatora.

 1. Poziom Administrator (Planowanie i Zarządzanie Produkcją)

Poziom Administratora dzieli się na kilka modułów roboczych udostępnianych zależnie od potrzeb klientów. FlowManager składa się obecnie z:

 • Modułu Zlecenie Produkcyjne
 • Modułu Nadzór Produkcji
 • Modułu Analizy
 • Modułu Dokumenty

 

Moduł Zlecenie Produkcyjne umożliwia:

 • przygotowanie Technologii Obróbki wraz z parametrami procesów (operacje technologiczne procesu, czasy procesów i przezbrojeń [tpz-czasy przygotowawczo-zakończeniowe])
 • generowanie Zleceń Produkcyjnych wraz z wydrukiem Karty Pracy/Zlecenia Produkcyjnego
 • wyliczenie wstępnej Kalkulacji Kosztów Jednostkowych Produkcji i Kosztów Partii  Produkcyjnej
 • zestawienie listy Zleceń Produkcyjnych,
 • wstępnego oszacowania obciążenia zdolności produkcyjnych wydziału dla potrzeb planowania (capacity wydziału)
FlowManager- kalkulacja kosztów produkcji, generowanie zleceń produkcyjnych

FlowManager- kalkulacja kosztów produkcji, generowanie zleceń produkcyjnych

 

 

Moduł Nadzór Produkcji umożliwia:

 • kontrolę Listy Zleceń Otwartych, obciążenia mocy produkcyjnych i terminów dostaw
 • nadzorowanie przebiegu realizacji procesu produkcji Zleceń Aktywnych
 • dostarcza informacji o aktualnym etapie, miejscu, wykonawcy, maszynie
 • dostarcza informacji o postępie prac, uzyskiwanej wydajności, skuteczności przezbrojeń i szacowanym czasie zakończenia Zlecenia Produkcyjnego
 • kontrolę dostępności i awarii parku maszynowego
 • podsumowanie mierników operacyjnych Zleceń Zamkniętych (wydajność, jakość, koszt operacyjny wytworzenia, czas obróbki (L/t), terminowość
 • daje zbiorczą informację o wielkości i koszcie/wartości produkcji w toku

 

FlowManager-nadzór realizacji produkcji, zlecenia zamknięte, analiza procesów, KPI

Flow Manager-nadzór realizacji produkcji, zlecenia zamknięte, analiza procesów

 

Moduł Analizy umożliwia:

 • wizualizację mierników operacyjnych wydziału (Produktywność, Wydajność, Jakość, Terminowość)
 • analizę danych z rejestracji procesów produkcji w trybie ciągłym
 • automatyczne obliczenie rzeczywistych Kosztów Operacyjnych Produkcji
 • nadzór poprawności czasów technologicznych (Poprawność Technologii)
 • zestawienie przyczyn Marnotrawstwa zdolności produkcyjnych (utrata czasu na przestoje, awarie, zła jakość)
 • analizę wybranych okresów. zestawienie danych w ujęciu globalnym i podziale na tygodnie
 • analizę danych w podziale na miejsca realizacji operacji produkcyjnych i wykonawców
 • zestawienie danych w oparciu o tabele i wykresy
 • kopiowanie danych do Excela dla dalszej obróbki

 

KPI, analiza produktywności, wydajność produkcji

Flow Manager-analiza procesu produkcji, produktywność

marnotrawstwo czasu, muda

FlowManager – wykres strat w procesie produkcyjnym, analiza efektywności