FlowVision – MES (Manufacturing Execution System) – Rejestracja Procesu Produkcji.

 

FlowVision MES pozwala na rejestrację i kontrolę realizacji procesu produkcji w trybie ciągłym. Do rejestracji operacji produkcyjnych wykorzystuje kody kreskowe.

Kierownictwu dostarcza informacji o postępach realizacji procesu produkcji i umożliwia natychmiastową reakcję na odchylenia realizacji planu i technologii:

 • błędy technologii
 • nieplanowe przestoje
 • wady jakościowe
 • awarie maszyn

Zastępuje kierownictwo w przygotowywaniu analiz mierników operacyjnych (KPI). Dodatkowo FlowVision MES oblicza koszty operacyjne produkcji wspierając działy Controllingu i  Księgowość.

 

 1. Moduł Użytkownik (Poziom Operatora maszyn/procesu)

Moduł Użytkownik to źródło najważniejszych danych sytemu – informacji o czasach operacji, postępach i efektach pracy oraz awariach.

Kluczową informacją jest pomiar czasów każdej z realizowanych operacji produkcyjnych oraz raportowanie ilości sztuk dobrych i wadliwych.

Dane o postępach procesu wprowadzane są przez operatorów maszyn po zalogowaniu do systemu. Logowanie polega na prostym odczycie kodu operatora  oraz numeru zlecenia produkcyjnego.

MES logowanie

Logowanie operatora do systemu

Operator loguje się do dwóch trybów pracy systemu:

 • Obsługi zlecenia produkcyjnego
 • Awarii

Opcjonalnym trybem jest Moduł Dokumentacja. Pozwala on na wyświetlenie na stanowisku pracy dokumentacji technicznej, związanej z obrabianymi zleceniami.

Tryb Zlecenia Produkcyjnego pozwala operatorowi na wybór maszyny do obróbki. Wybór odbywa się poprzez odczyt jej kodu kreskowego.

Obowiązuje zasada: o doborze maszyny decyduje człowiek (kierownik produkcji/operator) nie system.                                        Pozwala to na elastyczność działania i wybór najlepszego wariantu w każdej sytuacji bez utraty danych.

System rejestruje wszystkie dane  z procesu, potrzebne do wyznaczenie mierników procesu (KPI) i dostarczenia danych do operacyjnego sterowania i planowania produkcji.

Metoda rejestracji danych w systemie FlowVision MES pozwala na natychmiastową reakcję kierownictwa produkcji na zakłócenia w procesie.

System FlowVision -Rejestracja procesu produkcji przez operatora.

 1. Poziom Administrator (Planowanie i Zarządzanie Produkcją)

Poziom Administratora dzieli się na kilka modułów roboczych udostępnianych zależnie od potrzeb klientów. FlowVision MES składa się obecnie z:

 • Modułu Zlecenie Produkcyjne
 • Modułu Nadzór Produkcji
 • Modułu Analizy
 • Modułu Dokumenty

 

Moduł Zlecenie Produkcyjne umożliwia:

 • przygotowanie Technologii Obróbki wraz z parametrami procesów (operacje technologiczne procesu, czasy procesów i przezbrojeń [tpz-czasy przygotowawczo-zakończeniowe])
 • generowanie Zleceń Produkcyjnych wraz z wydrukiem Karty Pracy/Zlecenia Produkcyjnego
 • wyliczenie wstępnej Kalkulacji Kosztów Jednostkowych Produkcji i Kosztów Partii  Produkcyjnej
 • zestawienie listy Zleceń Produkcyjnych,
 • wstępnego oszacowania obciążenia zdolności produkcyjnych wydziału dla potrzeb planowania (capacity wydziału)
FlowManager- kalkulacja kosztów produkcji, generowanie zleceń produkcyjnych

FlowVision MES – kalkulacja kosztów produkcji, generowanie zleceń produkcyjnych

 

Moduł Nadzór Produkcji umożliwia:

 • kontrolę Listy Zleceń Otwartych, obciążenia mocy produkcyjnych i terminów dostaw
 • nadzorowanie przebiegu realizacji procesu produkcji Zleceń Aktywnych
 • dostarcza informacji o aktualnym etapie, miejscu, wykonawcy, maszynie
 • dostarcza informacji o postępie prac, uzyskiwanej wydajności, skuteczności przezbrojeń i szacowanym czasie zakończenia Zlecenia Produkcyjnego
 • kontrolę dostępności i awarii parku maszynowego
 • podsumowanie mierników operacyjnych Zleceń Zamkniętych (wydajność, jakość, koszt operacyjny wytworzenia, czas obróbki (L/t), terminowość
 • daje zbiorczą informację o wielkości i koszcie/wartości produkcji w toku

 

Rejestracja Produkcji – Panel Nadzoru Procesów

Moduł Analizy umożliwia:

 • wizualizację mierników operacyjnych wydziału (Produktywność, Wydajność, Jakość, Terminowość)
 • analizę danych z rejestracji procesów produkcji w trybie ciągłym
 • automatyczne obliczenie rzeczywistych Kosztów Operacyjnych Produkcji
 • nadzór poprawności czasów technologicznych (Poprawność Technologii)
 • zestawienie przyczyn Marnotrawstwa zdolności produkcyjnych (utrata czasu na przestoje, awarie, zła jakość)
 • analizę wybranych okresów. zestawienie danych w ujęciu globalnym i podziale na tygodnie
 • analizę danych w podziale na miejsca realizacji operacji produkcyjnych i wykonawców
 • zestawienie danych w oparciu o tabele i wykresy
 • kopiowanie danych do Excela dla dalszej obróbki
Moduł Analizy wdrażany tylko po uruchomieniu Nadzoru. Mierniki muszą zostać określone z klientem. W FV wychodzimy z założenia, że formuły KPI zostaną opracowane poprawnie dopiero wówczas, gdy dysponujemy podstawowymi danymi, które potrafimy zmierzyć.
KPI, analiza produktywności, wydajność produkcji

Flow Vision MES-analiza procesu produkcji, produktywność

Dashboard – standardowy zestaw wykresów głównych mierników procesu

System MES Dashboard KPI

Mierniki KPI, Dasboard – standardowy zestaw mierników głównych (Jakość, Produktywność, OTD/Terminowość)